Kilka słów o naszym Kościele

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

Nasza Historia

Społeczność Chrześcijańska Północ narodziła się w październiku 2001 roku jako dziecko pierwszej warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej Puławska i owoc wizji jej pastora, Andrzeja Bajeńskiego.

Rozpoczęliśmy jako grupa nieco ponad 100 osób. Przez pierwszy rok spotykaliśmy się w sali konferencyjnej Daewoo na warszawskiej Pradze Północ.

Jesienią 2002 roku, świętując pierwsze urodziny, przenieśliśmy się do centrum konferencyjnego „Baccar”, a prowadzenia kościoła podjął się pastor Krzysztof Zaręba.

Jako młoda wspólnota byliśmy w dużym stopniu zależni od pomocy i wsparcia SCh Puławska. Jednak z roku na rok kościół rósł, kolejne osoby wyznawały wiarę w chrzcie i angażowały się w codzienną pracę.

We wrześniu 2004 roku Społeczność Chrześcijańska Północ stała się już samodzielnym kościołem z pastorem Krzysztofem Zarębą na czele.

Dwa lata później, w październiku 2006 roku przenieśliśmy się do większej sali, którą wynajmowaliśmy w budynku szkoły FSO przy ulicy Jagiellońskiej.

W 2011 roku posłaliśmy pastora Marka Sobotkę i grupę 100 liderów na Pragę Południe, by rozpoczęli nowy kościół. Dziś Społeczność Chrześcijańska Południe jest dynamicznie rozwijającą się wspólnotą, która spotyka się przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie.

W kolejnych latach kościół stale rósł i rozwijał się. Potrzebowaliśmy nowego miejsca, w którym moglibyśmy realizować wizję, którą Bóg włożył w serca naszego pastora i liderów. Czerwiec 2013 roku przywitaliśmy już na Elektronowej 10. W listopadzie 2016 będziemy tu świętować nasze 15-lecie.

Dziś Społeczność Chrześcijańska Północ to niemal 1.000 osób biorących udział w trzech niedzielnych nabożeństwach o godz. 10.00, 12.00 i 18.00, spotykających się regularnie na terenie całej Warszawy i angażujących się w działanie ponad 40 grup. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Skoncentrowani

na Bogu

Otwarci
dla każdego

Gotowi
na wyzwania

Hojni
w miłości

Liderzy Kościoła

Każdy z nich jest wyjątkowym, mądrym i pełnym pasji człowiekiem. I każdy z nich żyje w tej samej codzienności, w której żyje każdy z nas.

Krzysztof Zaręba
Pastor przełożony
Waldemar Kupiec
Lider wykonawczy / Rada SCh Północ
Andy Edwins
Rada SCh Północ
Mariusz Rychlik
Rada SCh Północ
Krzysztof Jędrzejewski
Rada SCh Północ
Leon Paduch
Rada SCh Północ
Zbigniew Milkiewicz
Rada SCh Północ
Adam Homanowski
Rada SCh Północ
Arkadiusz Melnyk
Rada SCh Północ
Jonasz Tołopiło
Rada SCh Północ
Aleksandra Reiss
Lider Obszaru Wspólnoty
Sławek Szymański
Lider Obszaru Uwielbienia
Anna Boboryk
Lider Obszaru Uczniostwa
Grzegorz Boboryk
Pastor / Lider Obszaru Uczniostwa
Grzegorz Baczewski
Pastor / Lider Obszaru Służby
Konrad Krajewski
Pastor / Lider Obszaru Misji
Adam Duliński
Duszpasterz Społeczności Chrześcijańskiej Zachód

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |

Wierzymy, że:

1. Jest JEDEN, ŻYJĄCY I PRAWDZIWY BÓG OJCIEC,
jedyny, wieczny, nieskończony, niezmienny, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości, i dokonał w pełni swojego miłosierdzia i łaski dzieła zbawienia człowieka.

2. JEZUS CHRYSTUS jest jednorodzonym Synem Bożym,
poczętym przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego poczęcie z Marii dziewicy, bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

3. DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna,
aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego możemy doświadczać uwolnienia z niewoli szatana, świata i grzechu. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego, wówczas gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

4. PISMO ŚWIĘTE jest Słowem Boga,
które zostało nam przekazane za sprawą Bożego natchnienia i jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, i nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Pismo Święte jest ostateczną instancją w sprawach dotyczących sporów doktrynalnych, sądów moralnych i w sprawach dyscypliny kościelnej. Powinno być ono interpretowane zgodnie z kontekstem i celem; w pełnym czci posłuszeństwie żyjącemu Panu, który poprzez nie mówi w mocy Ducha Świętego. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa i do zbawienia, które jest w Jego imieniu. Wierzymy, że przez głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni ku bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

5. CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo,
ale uległ kuszeniu diabła i w konsekwencji zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest upadły w swej naturze, dowodząc tego stanu poprzez swoje grzeszne uczynki. Jest więc on grzesznikiem poprzez swoją naturę i wybór, i dlatego ciąży na nim klątwa potępienia. Bóg dokonuje odnowienia tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało, chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i dziedzictwa z Chrystusem.

6. Jest jeden, święty, powszechny i apostolski KOŚCIÓŁ,
żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie osoby narodzone z wody i z Ducha, są członkami. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi dwa ustanowienia: Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i w Duchu Świętym są tym samym zobowiązani i upoważnieni do posłuszeństwa Bożemu Słowu, pokutowania, kiedy zgrzeszą i powinni dążyć do życia w posłuszeństwie i świętości. Ci, którzy trwają w grzechu powinni być napominani i poddani kościelnej dyscyplinie, zgodnie z zasadami Pisma Świętego.

7. Wierzący posiadają AUTORYTET,
dany im przez Jezusa Chrystusa, nad mocami duchowej ciemności sterowanymi przez szatana, władcę tego świata. Aktywnie doświadczamy tego autorytetu, kiedy się modlimy, przywdziewamy duchową zbroję, walczymy przez wiarę, posługujemy się naszymi duchowymi darami i podążamy ku duchowej dojrzałości w Chrystusie. Wierzymy, że szatan i demony są osobowymi, inteligentnymi istotami, które zostały pokonane przez Chrystusa, który dokona ich ostatecznego zniszczenia na wieki, kiedy powróci, aby dokończyć dzieła budowania Królestwa Bożego na ziemi.