Konferencja Na placu budowy kościoła

SPRAWDŹ, CO SIĘ U NAS DZIEJE

Konferencja Na placu budowy kościoła

piątek, 10 listopada

godz. 11.00-19.00


[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Jezus buduje swój kościół. To jedna z podstawowych prawd dotyczących kościoła. Jednak do współdziałania w tym procesie budowania zaprasza nas. To niezwykłe wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Zwłaszcza, że każdy z nas musi „patrzeć jak buduje”.
Zapraszam Was więc na spotkanie, podczas którego chcemy wymieniać się doświadczeniami z „placu budowy”. Będą w tym nam towarzyszyli pastorzy z jednego z najszybciej rozwijających się kościołów – kościoła Gateway z Southlake w Texasie, dzieląc się z nami tematami, z którymi tak często się zmagamy.


Zapraszam!
Krzysztof Zaręba
pastor przełożony SCh Północ


PLAN KONFERENCJI:
10.00-10.30 Rejestracja
10.30 Uwielbienie
11.00 – 12.00 Budowanie zdrowej struktury kościoła
12.00 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 12.45 Przerwa
12.45 – 13.45 Zarządzanie lokalnym kościołem
13.45 – 14.15 Dyskusja
14.15 – 15.30 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
15.30 – 16.30 Wdrażanie kultury otwartości w kościele
16.30 – 17.00 Dyskusja
17.15 – 17.30 Przerwa
17.30 – 18.30 Powoływanie, wyposażanie i inspirowanie nowych liderów
18.30 – 19.00 Dyskusja
19.00 Zakończenie konferencji

Po każdej sesji przewidziana jest runda pytań i odpowiedzi.

MÓWCY:

PASTOR CRAIG TERNDRUP – Craig od czternastu lat służy jako pastor w kościele Gateway, gdzie zajmuje się rozwojem międzynarodowych sieci apostolskich. Służy też w zespole apostolskim kościoła Gateway, koncentrując się na rozwijaniu zdrowego przywództwa. Craig i jego żona Linda pobrali się w 1982 roku, mają dziewięcioro dzieci i dziewięcioro wnuków. Piątkę swoich dzieci adoptowali z Rosji. Założyli pięć kościołów w Ameryce i służyli swoim doświadczeniem przywódcom z ponad pięćdziesięciu narodów. Pragnieniem Craiga jest rozwijanie na świecie skutecznej służby przez prowadzenie i nauczanie przywódców.

PASTOR JON DUNN – Jon służy obecnie w kościele Gateway w Southlake w Teksasie jako Pastor zajmujący się Rozwojem Współpracy Europejskiej. Razem z żoną Lauridą mają piątkę dzieci i mieszkają w Arlington. Wcześniej był pastorem kościoła na duńskiej wyspie Bornholm. Jon zawsze cieszy się na myśl o wizycie w Warszawie i spotkaniu z przyjaciółmi z SCh Północ, a także o kolejnym talerzu pierogów!
Zgłoszenia do 30 października.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>


Koszt konferencji: 50 zł
Płatne na konto:
Społeczność Chrześcijańska Północ
ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa
Nr konta: 29 1240 1082 1111 0010 3834 5220
Tytułem: Konferencja Na placu budowy


***

CHURCH: UNDER CONSTRUCTION
Conference for pastors and leaders
Friday, November 10
11:00 – 19:00
Christian Fellowship North
Elektronowa Street 10
Warsaw, Poland

Jesus is building his church. This is one of the fundamental truths of the church. However, He invites us to cooperate in this process. This is an outstanding distinction and a huge responsibility. Especially since each of us must „look as he builds”. I invite you to a meeting, during which we want to exchange experiences from the „construction site”. We will be accompanied by pastors from one of the fastest growing churches – Gateway Church in Southlake, Texas, sharing the themes we struggle so often with.

Krzysztof Zaręba
Senior Pastor of Christian Fellowship North

PROGRAM:
10.00-10.30 Registration
10.30 Worship
11.00 – 12.00 Building a healthy church structure
12.00 – 12.30 Q&A
12.30 – 12.45 Break
12.45 – 13.45 Local church management
13.45 – 14.15 Q&A
14.15 – 15.30 Lunch break
15.30 – 16.30 Introducing a culture of openness in the church
16.30 – 17.00 Q&A
17.15 – 17.30 Break
17.30 – 18.30 Calling, equipping, and inspiring new leaders
18.30 – 19.00 Q&A
19.00 Closing session

SPEAKERS:

PASTOR CRAIG TERNDRUP – Craig has served as a pastor at Gateway Church for fourteen years, and is an Associate Senior Pastor over international apostolic networks. He serves Gateway’s apostolic team, focusing on healthy leadership development in the nations. He and Linda have been married since 1982; they have nine children and nine grandchildren. The Terndrups have planted five churches in America, and ministered to leaders from over fifty nations. Their passion for global ministers was brought home by adopting five Russian children. Craig’s desire is to multiply effective ministry by mentoring and teaching leaders of apostolic networks through the earth.

PASTOR JON DUNN – Jon currently serves at Gateway Church in Southlake, TX as Pastor of Europe Partner Development. Together with his wife, Laurinda they have 5 children and live in Arlington TX. Jon previously pastored a church on the Danish island of Bornholm. Jon always looks forward to being in Warsaw with his friends at Fellowship North Church and is especially fond of pierogi.
Register till October 30.
REGISTRATION FORM >>


Participation fee: 25 $
Account name: Spolecznosc Chrzescijanska Polnoc
Bank: PEKAO SA
SWIFT: PKOPPLPW
Account number: 43 1240 1082 1787 0010 5371 6029
Title: Conference Church Under Construction


***

Kонференция «На стройплощадке церкви»
Пятница, 10 ноября
с 11.00 до 19.00
Христианская Община Север
ул. Электронная 10, 03-219 Варшава


Иисус строит свою церковь. Это одна из основных истин, касающихся церкви. Однако, Он приглашает нас принять участие в этом процессе строительства. Это необычная честь и огромная ответственность. Особенно, когда каждый из нас должен «смотреть на то, как он строит».
Итак, я приглашаю вас на встречу, во время которой мы хотим обмениваться опытом, накопленным на «стройплощадке». Почетными гостями нашей конференции будут пасторы из одной из самых быстрорастущих церквей – церкви Гейтвей из города Саутлейк (Техас), которые будут делиться с нами темами, с которыми мы так часто сталкиваемся.

Приглашаем!
Кшиштоф Заремба
Главный пастор церкви «Христианская Община «Север»

Программа конференции:
10.00-10.30 Регистрация
10.30 Прославление
11.00 – 12.00 Построение здоровой структуры церкви
12.00 – 12.30 Дискуссия
12.30 – 12.45 Перерыв
12.45 – 13.45 Управление местной церковью
13.45 – 14.15 Дискуссия
14.15 – 15.30 Обеденный перерыв (обед не предоставляется)
15.30 – 16.30 Внедрение культуры открытости в церкви
16.30 – 17.00 Дискуссия
17.15 – 17.30 Перерыв
17.30 – 18.30 Призвание, снабжение и вдохновение новых лидеров
18.30 – 19.00 Дискуссия
19.00 Завершение конференции

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ПАСТОР КРЕЙГ ТЕРНДРАП – уже четырнадцать лет Крейг служит пастором в церкви Гейтвей, где он занимается развитием международных апостольских связей. Он служит также в апостольской команде церкви Гейтвей, сосредотачиваясь на развитии здорового лидерства. Крейг и его жена Линда поженились в 1982 году, у них девять детей и девять внуков. Пятеро своих детей они усыновили из России. Они основали пять церквей в Америке и служили своим опытом лидерам из более чем пятидесяти стран. Желание Крейга – развить в мире эффективную службу через ведение и обучение лидеров.

ПАСТОР ДЖОН ДАНН – в настоящее время Джон служит в церкви Гейтвей в городе Саутлейк (Техас) на посту пастора по вопросам развития европейского сотрудничества. У него и его жены Лауриды пятеро детей и они живут в Арлингтоне. Раньше он был пастором церкви на датском острове Борнхольм. Джон всегда радуется одной мысли о визите в Варшаву и встрече с друзьями из «Христианской общины «Север», а также об очередной тарелке вареников!

Прием заявок об участии в конференции – до 30 октября.
ФОРМА ЗАЯВКИ:
https://goo.gl/forms/Ca1IZauUHaTpBgCK2

Стоимость конференции: 25 $
Христианская Община Север
ул. Электронная 10, 03-219 Варшава
банк: PEKAO SA
SWIFT: PKOPPLPW
№ Счета: 43 1240 1082 1787 0010 5371 6029
Название: Конференция «На стройплощадке церкви»

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu – napisz!

Podziel się z innymi

Wszystkie
Wydarzenia regularne
Wydarzenia jednorazowe
 • Grupy domowe

  25 października 2017 | 0:00
 • Powołani do wolności

  25 października 2017 | 19:00
 • Radość MaM

  27 października 2017 | 10:00
 • Sobotnie spotkania męskie

  28 października 2017 | 7:45
 • DeLajts

  28 października 2017 | 16:00
 • Spotkania rodziców nastolatków

  28 października 2017 | 16:00
 • Osobiste Dni Odnowy z Dave'm Gilpinem

  28 października 2017 | 18:00
 • Pokoje uzdrowienia i uwolnienia

  29 października 2017 | 0:00
 • Spotkania Szabatowe

  04 listopada 2017 | 10:00
 • Nabożeństwo dla dzieci

  05 listopada 2017 | 10:00
 • Czytam Biblię

  05 listopada 2017 | 11:30
 • Otwarte Domy

  05 listopada 2017 | 18:00
 • Czwartki z Duchem Świętym

  09 listopada 2017 | 19:30
 • Konferencja Na placu budowy kościoła

  10 listopada 2017 | 11:00
 • Elektronowe babki

  10 listopada 2017 | 18:30
 • Dobrze o małżeństwie

  11 listopada 2017 | 16:00
 • Wieczór modlitwy i uwielbienia

  16 listopada 2017 | 19:30
 • Bankiet Przymierza

  02 grudnia 2017 | 10:00
 • Zimowisko z SCh Północ

  13 stycznia 2018 | 0:00
 • Bankiet Uczniostwa

  10 lutego 2018 | 10:00
 • Bankiet Służby

  03 marca 2018 | 10:00
 • Bankiet Modlitwy i Uwielbienia

  24 marca 2018 | 10:00
 • Bankiet Misji i Ewangelizacji

  21 kwietnia 2018 | 10:00

Zostań naszym blogerem

Masz zamiłowanie do pisania, szczególnie o tym, co interesuje cię najbardziej lub jesteś dobry w tym, co robisz i chcesz podzielić się wiedzą na ten temat? Skontaktuj się z nami, może warto, by właśnie twoje wpisy znalazły się na naszym blogu!

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |