Zapisy do Szkoły Niedzielnej

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach szkoły niedzielnej ma możliwość otrzymania oceny śródrocznej i końcoworocznej. Warunkiem wystawienia oceny jest zgłoszenie dziecka na zajęcia szkoły niedzielnej w naszym kościele i obecność dziecka na co najmniej 50% zajęć w ciągu obydwu semestrów danego roku szkolnego. Każde zgłoszone dziecko otrzymuje od nas także specjalne oświadczenie rodzica dla wychowawcy klasy, dotyczące udziału w zajęciach z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Treść oświadczenia jest zgodna z wymaganiami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

    Dane dziecka

    Dane rodziców (opiekunów)


    Informacje dodatkowe    Jako zgłaszający uczestnictwo dziecka na zajęciach Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego organizowanego przez Społeczność Chrześcijańską Północ Kościoła Chrystusowego w RP. W sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych podanych w tym zgłoszeniu do wszystkich czynności i działań niezbędnych dla zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany/a o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |