Wielkanoc na Północy 2022

Data najbliższego wydarzenia:

Plan wydarzeń Wielkanocnych 

 

Wielki czwartek 14.04, 19:00
"Getsemane" - czuwanie u boku Jezusa

Wielki piątek 15.04, 19:00

  • Wielki Piątek - wspomnienie ostatnich chwil życia Jezusa 
  • Ścieżka życia - przedstawienie Kościoła Dziecięcego

Niedziela Wielkanocna 17.04, 11:00

  • Nabożeństwo - Jezus Zmartwychwstał! 
  • Wielka Moc z Nami - nabożeństwo Kościoła Dziecięcego

 

Wielki Czwartek

GETSEMANE - Czuwanie u boku Jezusa

Wieczór pełen refleksji, współodczuwania, modlitwy, uwielbienia i po prostu bycia blisko Jezusa. To czas czuwania - bycia z Przyjacielem u Jego boku w jednej z najtrudniejszych chwil. 

 „Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.  I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.”
Ew.Mateusza 26, 35-37

"Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił. A On w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i Jego pot był jak krople krwi, spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego śpicie? - zapytał. - Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nadciągnął tłum, a na jego czele Judasz, jeden z Dwunastu. Zbliżył się on do Jezusa, aby Go pocałować. Judaszu - zapytał Jezus - pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"
Ew. Łukasza 22,42-48

Wielki Piątek

Najcenniejsza rzecz

Wraz z Jezusem odbędziemy podróż z Getsemane, przez Jego proces aż na krzyż, gdzie przelana została Najcenniejsza Krew.

„A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni; Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.”
1 List Piotra 17,21

„Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu”
List do Rzymian 5,8-9

Niedziela Wielkanocna - Jezus zmartwychwstał!

Wielkanocne przemówienie z nad dwóch grobów

„Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” 
List do Hebrajczyków 7,25

Pamiętaj! Jezus trzyma klucze śmierci i piekła.
Głos zmartwychwstałego Chrystusa woła do nas dziś rano: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył”
Wielkanoc to wspaniały czas, aby zaufać Chrystusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. Zaufaj mu, a kiedy umrzesz, nie pozostaniesz martwy na zawsze.