Wznieś się PONAD - nowa seria

Nowa seria kazań pastora Krzysztofa Zaręby. Przez 10 niedziel począwszy od 4-go września będziemy rozważać prawdy Bożego Słowa, aby jako kościół oraz każdy indywidualnie wznieść się ponad to co nas ogranicza. 

Każdy z nas  ma jakąś bolesną  historię... Historię, która staje przed nami jak wysoka ściana, mur nie do przebycia czy góra nie do pokonania. To jest coś co stało się w przeszłości, a kładzie się cieniem w teraźniejszości nie pozwalając nam osiągnąć wyżyn i doświadczyć spełnienia w przyszłości. Nawet Ci z nas którzy wyglądają na  szczęśliwych ludzi sukcesu mamy takie historie i wynikające z nich stojące przed nami mury, o które ciągle się obijamy nie mogąc w pełni wejść na te poziomy i zdobyć przestrzenie , które Bóg przeznaczył dla nas...

Czyżbyś nie wiedział?
Czyżbyś nie słyszał?
Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi.
On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość.
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości.
Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają.
Lecz tym, którzy ufają Panu przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni.

Iz 40,28-31

#1
Wznieś się ponad NIEPEWNOŚĆ

Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.
Mt 10,29-31 UBG

#2
Wznieś się ponad DUMĘ

Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd! Doprawdy, zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną! O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza.  Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: Idź i siedem razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział: Myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia PANA, swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar, nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa: Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział: Wykąp się, a będziesz czysty! 
2Król 5,7-13 SNP

#3
Wznieś się ponad OSĄD

A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko , a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane : Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. 
Rzymian 14:1-12

Jeśli Jezus jest twoim Panem, możesz podejmować własne decyzje, wiedząc, że tylko On będzie twoim sędzią.

Kto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego On rozpoznaje
1 Kor 8: 2-3

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Mk 12,30-31

Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem.  Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.
J 12,34-35
 

Jeśli Bóg osądzi twoich przyjaciół, dlaczego miałbyś się w to angażować? On zna ich lepiej niż ty, kocha ich bardziej niż ty i zna ich myśli i intencje serca, których w ogóle nie możesz nie dostrzegać.

#4
Wznieś się ponad ROZCZAROWANIE

Potem składali całopalenie nieustanne – zarówno w dni nowiu, jak i każde święto poświęcone PANU – oraz dary od każdego, kto składał PANU dobrowolną ofiarę. Pierwszego dnia siódmego miesiąca zaczęli składać PANU całopalenia, chociaż fundamenty świątyni jeszcze nie zostały położone. Dali też pieniądze kamieniarzom i cieślom oraz żywność, napój i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby przywozili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy, zgodnie z zezwoleniem Cyrusa, króla Persji. W drugim roku po ich przybyciu do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu, Zorobabel, syn Szealtiela, i Jeszua, syn Jocadaka, i pozostali ich bracia kapłani i Lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jerozolimy, zaczęli odbudowę, a ustanowili Lewitów od dwudziestu lat wzwyż, aby byli nadzorcami robót wokół domu PANA.
Ezd 3,5-8

A gdy budowniczowie położyli fundamenty świątyni PANA, postawili kapłanów, ubranych w szaty i z trąbami, oraz Lewitów, synów Asafa, z cymbałami, aby chwalić PANA zgodnie z postanowieniem Dawida, króla Izraela. I śpiewali jedni po drugich, chwaląc PANA i dziękując mu za to, że jest dobry – że jego miłosierdzie nad Izraelem trwa na wieki. Cały lud wznosił głośny okrzyk, gdy chwalił PANA za to, że zostały położone fundamenty domu PANA. Lecz wielu kapłanów, Lewitów i naczelników rodów, którzy byli starcami i
widzieli tamten pierwszy dom, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano
fundamenty tego domu, wielu natomiast innych głośno krzyczało z radości; Tak
że lud nie mógł odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu. Lud
bowiem wznosił tak wielki okrzyk, że było go słychać z daleka.
Ezdrasza 3,10-13

Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swego dziedzictwa? Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu.
Mi 7,18

„Najmniejszy akt posłuszeństwa jest lepszy niż największy zamiar”. John Maxwell

 

#5
Wznieś się ponad ZNUDZENIE

Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni.
Ew. Jana 10,10

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.
Kaznodziei 9,10 UBG

I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
Kolosan 3,17

 

Zobacz