OdNowa

Data najbliższego wydarzenia:

Zapraszamy was do wspólnej modlitwy i do uważnego słuchania, podejmowania decyzji a potem do zastosowania tego wszystkiego w codziennym, praktycznym życiu własnym i całego kościoła.

SŁOWO

WRÓĆMY DO ŹRÓDŁA

Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed Bramą Wodną i poproszono Ezdrasza, znawcę Pism, aby przyniósł zwój z Prawem Mojżesza, nadanym Izraelowi przez PANA. Kapłan Ezdrasz przyniósł, więc Prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezdrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy Bramie Wodnej, wobec mężczyzn i kobiet, i wszystkich, którzy mogli zrozumieć — czytał od świtu do południa. Cały lud skupiał się na słuchaniu słów zapisanych w księdze Prawa.
Nehemiasza 8:1-3

Lud rozszedł się, więc, aby jeść i pić, i podzielić się z tymi, którzy nic nie przygotowali. Urządzono radosne spotkanie. Każdy cieszył się tym, że zrozumiał słowa, z którymi go zapoznano.
Nehemiasza 8:12

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
2 Tymoteusza 3:16-17

 

ROZWAŻANIE

Żyjemy w czasach, w których znajomości Biblii, nawet wśród ludzi będących częścią kościoła jest bardzo słaba. Smutną ciekawostką jest to, że wielu utożsamia posiadanie Biblii z jej znajomością, a tempo życia sprawia, że pochylenie się nad nią odsuwamy na dalszy plan lub po prostu tak wiele różnych atrakcji sprawia, że księga ta nas po prostu nudzi.

Dziś po raz kolejny pochylamy się nad Księgą Nehemiasza by zobaczyć, co się dzieje, gdy ludzie na nowo odkrywają Biblię. Dopóki nie zbudujemy swojego życia na solidnym fundamencie Słowa Bożego, żadne mury nie ochronią nas w czasie ucisku.

 

Co się dzieje, gdy lud Boży na nowo odkrywa Słowo Boże:

 • Pojawia się nowe pragnienie Bożego Słowa.
 • Pojawia się szczery szacunek do Bożego Słowa.
 • Pojawia się zrozumiałe wytłumaczenie przesłania Bożego Słowa
 • Pojawia się osobiste przyjęcie Bożego Słowa.
 • Odkrywamy praktyczne zastosowanie Bożego Słowa.
 • To doświadczenie kończy radosne świętowanie.

Od początku marca będziemy nauczać na temat OdNOWY życia, zarówno życia kościoła jak i indywidualnego życia człowieka wierzącego, które składa się na życie kościoła. Będziemy poruszali różnego rodzaju tematy dotyczące naszej odnowy wspólnej służby, naszej odnowy w dziedzinie poświęcenia, naszej odnowy w dziedzinie Finansów, a także w dziedzinie wizji, odnowienia naszej miłości do Bożego Słowa i jeszcze wiele, wiele innych. - Krzysztof Zaręba

Są wakacje 2021 roku - Jestem na balkonie, w swoim domu i słyszę głos od Ducha Świętego abym przeczytał księga Nehemiasza. To właśnie studiowanie tej księgi doprowadziło nas do tego, że jesteśmy w cyklu OdNOWA. Tak jak w księdze Nehemiasza, którą będziemy krok po kroku przechodzić, czytać i wspólnie analizować chcemy, aby Pan Bóg odnowił w naszym kościele i w naszym życiu pewne tematy. Coś, co może nie wygląda tak, jak powinno, aby zostało odnowione, wzmocnione i do tego Bóg nas zaprasza. - Damian Szafranek

 

6 marca
#1  Post i Modlitwa

SŁOWO

Odwiedził mnie Chanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a też o Jerozolimę. Ci, którzy przeżyli niewolę — usłyszałem — mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios.
Nehemiasza 1,2-4

 Ach, Panie! Niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi, na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię.
Nehemiasza 1,11

 

ROZWAŻANIE

597 - niewola babilońska
586 - zburzenie świątyni w Jerozolimie
539 - 516 Powrót Judejczyków do Jerozolimy (Księga Ezdrasza)
445 - Księga Nehemiasza 

Księga Nehemiasza rozpoczyna się od zderzenia dwóch rzeczywistości.
Pierwsza z nich to świat Jerozolimy. To miejsce doświadczyło wielu trudności w minionych latach. Najazd wrogów, wysiedlenie mieszkańców, zniszczenie świątyni… Później nadszedł czas powrotów - powrót do domu ale leżącego w gruzach. Odbudowano świątynię. Życie powoli wracało. Nie wszystko jednak wyglądało tak jak powinno. Zburzony mur, bieda, brak bezpieczeństwa. Drugi ze światów to stolica Persji - Suza. Tu spotykamy Nehemiasza. Jego serce i korzenie sięgają oddalonej o 1200 km Jerozolimy.  Zajmuje bardzo odpowiedzialne stanowisko na dworze królewskim.

Przychodzi zderzenie - świadomość. “Ci, którzy przeżyli niewolę mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem”. Czasami tak jak Nehemiasz - znajdujemy się w miejscu i czasie, w którym wiemy, że to co widzimy - musi się zmienić. Musimy podjąć działanie. Musimy doprowadzić do OdNOWY

Jak zacząć kiedy mierzymy się z tym co po ludzku jest niemożliwe? Od Poszukiwania Boga. Post i Modlitwa stają się punktem wyjściowym do zmiany rzeczywistości, w której Bóg nas postawił. I to jako Kościół chcemy praktykować w tym tygodniu.
Dołącz do Postu i Modlitwy Kościoła!

 

Tydzień POSTU 
7-13 marca

Każdego dnia módl się i rozważaj kolejny fragment Bożego Słowa. Wybierz dzień tygodnia, w którym chcesz pościć. Nastaw się na słuchanie Bożego głosu i zapisuj Jego słowa.

7.03 - PONIEDZIAŁEK
Księga Izajasza 58,11-12
Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę choćby w wyschłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia.

8.03 WTOREK
Psalm 34,5-6
Zwróciłem się do PANA i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem.

9.03 ŚRODA
1 Kronik 16,10-11
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech ci, którzy szukają PANA, cieszą się z całego serca! Szukajcie PANA i Jego mocy.

10.03 CZWARTEK
Treny 3,25
PAN jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka.

11.03 PIĄTEK
List do Hebrajczyków 11,6
Bez wiary — przeciwnie — nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują.

12.03 SOBOTA
Księga Ozeasza 6,2-3
Po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia nas podniesie — i będziemy żyć przed Jego obliczem. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać PANA. Jego nadejście jest tak pewne jak nastanie świtu, On odświeży nas jak deszcz.

13.03 NIEDZIELA
Ewangelia Łukasza 11,9-10
I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

13 marca
#2 Razem

SŁOWO

Wtedy powiedziałem do nich: Widzicie, w jakiej niedoli się znajdujemy, Jerozolima jest spustoszona i jej bramy spalone są ogniem. Chodźcie i odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli zhańbieni. A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mego Boga była nade mną, także o słowach, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli: Wstańmy i budujmy. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Nehemiasza 2,17-18

I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy  dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezus Chrystusa. 1 Piotra 2,5

Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. 1 Piotra 2,9

ROZWAŻANIE

OdNowa jest niemożliwa do realizacji przez jednego człowieka. Przemiana rzeczywistości życia w Jerozolimie jest tylko zainicjowana przez głos Nehemiasza. To, co odebrał od Boga podczas postu i modlitwy staje się impulsem do pobudzenia Wszystkich do działania RAZEM.

Każdy z nas, patrząc na gruzy, musi zdać sobie sprawę, że nie jest to miejsce, w którym chce zostać i żyć. Każdy z nas, jeśli chce zmiany, musi zacząć budować. Coś niezwykłego i błogosławionego przez Boga zaczyna się dziać, gdy ludzie jednoczą się do wspólnej pracy.

 Możemy budować Boże dzieło tylko wtedy:

 • Kiedy jesteśmy zgodni, co do celu.
 • Kiedy każdy ma w tym swój udział.
 • Kiedy skupiamy się na służeniu Bogu.
   

W SCh Północ mamy blisko 60 sposobów na budowanie Bożego dzieła RAZEM. Tylko podczas niedzielnych nabożeństw możesz zaangażować się w poniższe aktywności. Rozpoczynamy służbę niedzielną wspólna modlitwą o godzinie 9:20.

Witanie i Kolekta - Witanie uczestników niedzielnych nabożeństw oraz pomoc w odnalezieniu się w naszej przestrzeni. Pomoc w zbieraniu kolekty.
Punkt Informacyjny - Udzielanie informacji o kościele i nadchodzących wydarzeniach oraz wydawanie urządzeń dla osób potrzebujących tłumaczenia.
Punkt Witaj - Bycie do dyspozycji dla nowych osób w kościele. Rozmawianie na różne tematy dotyczące kościoła i wiary.
Patrol - Czuwanie nad bezpieczeństwem oraz zachowaniem porządku wśród uczestników niedzielnych nabożeństw.
Wieczerza - Wydawanie oraz roznoszenie wieczerzy wśród uczestników nabożeństw.
Tłumaczenia - Tłumaczenie treści niedzielnych nabożeństw symultanicznie na język angielski lub/i rosyjski.
Kawiarenka - Przygotowywanie napojów i posiłków oraz obsługa klientów kawiarenki.
Kawiarenka dla wolontariuszy - Przygotowanie oraz bieżące czuwanie nad kawiarenką dla obsługi nabożeństw.
Służba porządkowa - pilnowanie porządku i czystości w budynku.
Kościół Dziecięcy - pomoc nauczycielom i dzieciom podczas ich zajęć.
 
Budowanie RAZEM w niedzielę!
Zapraszamy na szkolenie do służb niedzielnych - już w następną niedzielę 20.03 po nabożeństwach do Auli 1.

Daj nam znać jeśli chcesz do nas dołączyć wypełniając formularz
https://polnoc.churchcenter.com/people/forms/358294

kontakt: @email
Więcej służb i wydarzeń, w które możesz się zaangażować lub po prostu wziąć udział znajdziesz co robimy.

#3
Finansowa Wolność

SŁOWO

A miasto było przestronne i wielkie, ale ludu w jego murach było niewiele, a domy jeszcze nie zostały odbudowane. Nehemiasza 7,4

Tego dnia składali także wielkie ofiary i radowali się. Bóg bowiem dał im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radość Jerozolimy słychać było z daleka. Nehemiasza 12,43

A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. 2 List do Koryntian 9,10-11

 

ROZWAŻANIE

Pod względem materialnym lud Boży w czasach Nehemiasza był biedny, a niektórzy nawet zostali przez Babilończyków pozbawieni domów. Na dodatek żyją w kraju spustoszonym przez wojnę.

I właśnie teraz w tak trudnym dla nich momencie są wezwani do wzniesienia miasta na chwałę Boga.

Prawda jest taka, że nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Mimo to znajdują sposoby, aby radośnie i szczodrze wykorzystać to, co mają, a Bóg wówczas używa tego, aby przywrócić Swoją chwałę, w tym miejscu.

 

Jaki jest sekret finansowej wolności?

 • Oddaj swojego życie Bogu.
 • Uwielbiaj Boga
 • Radośnie złóż swoje dary Bogu.

 

 „Zrozumienie Bożego spojrzenia na pieniądze to 5 dniowy plan czytania Biblii i rozważań dotyczących zarządzania finansami przygotowany przez Fundację „CROWN” - możesz używać go przy użyciu aplikacji BIBLIA YouVersion lub przeglądarki > KLIK 

Fundacja Edukacji Finansowej Crown zajmuje się edukacją chrześcijan w zakresie biblijnych zasad zarządzania finansami. Organizuje wykłady, kursy, konferencje na temat wychodzenia z długów, planowania budżetu rodzinnego, oszczędzania, inwestowania, dawania i mądrego wydawania pieniędzy. Crown oferuje również wiele publikacji oraz narzędzi wspomagających w drodze do wolności finansowej. Informacje o dostępnych materiałach oraz terminach konferencji znajdziesz na stronie www.crown.org.pl

 

#4
SŁOWO

SŁOWO

WRÓĆMY DO ŹRÓDŁA

Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed Bramą Wodną i poproszono Ezdrasza, znawcę Pism, aby przyniósł zwój z Prawem Mojżesza, nadanym Izraelowi przez PANA. Kapłan Ezdrasz przyniósł, więc Prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezdrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy Bramie Wodnej, wobec mężczyzn i kobiet, i wszystkich, którzy mogli zrozumieć — czytał od świtu do południa. Cały lud skupiał się na słuchaniu słów zapisanych w księdze Prawa.
Nehemiasza 8:1-3

Lud rozszedł się, więc, aby jeść i pić, i podzielić się z tymi, którzy nic nie przygotowali. Urządzono radosne spotkanie. Każdy cieszył się tym, że zrozumiał słowa, z którymi go zapoznano.
Nehemiasza 8:12

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
2 Tymoteusza 3:16-17

ROZWAŻANIE

Żyjemy w czasach, w których znajomości Biblii, nawet wśród ludzi będących częścią kościoła jest bardzo słaba. Smutną ciekawostką jest to, że wielu utożsamia posiadanie Biblii z jej znajomością, a tempo życia sprawia, że pochylenie się nad nią odsuwamy na dalszy plan lub po prostu tak wiele różnych atrakcji sprawia, że księga ta nas po prostu nudzi.

Dziś po raz kolejny pochylamy się nad Księgą Nehemiasza by zobaczyć, co się dzieje, gdy ludzie na nowo odkrywają Biblię. Dopóki nie zbudujemy swojego życia na solidnym fundamencie Słowa Bożego, żadne mury nie ochronią nas w czasie ucisku.

 

Co się dzieje, gdy lud Boży na nowo odkrywa Słowo Boże:

 • Pojawia się nowe pragnienie Bożego Słowa.
 • Pojawia się szczery szacunek do Bożego Słowa.
 • Pojawia się zrozumiałe wytłumaczenie przesłania Bożego Słowa
 • Pojawia się osobiste przyjęcie Bożego Słowa.
 • Odkrywamy praktyczne zastosowanie Bożego Słowa.
 • To doświadczenie kończy radosne świętowanie.

Jak trzymać kontakt z Bożym Słowem codziennie? Jest wiele sposobów by Słowo Boga mieszkało w nas obficie poniżej kilka z nich.

MOJE WŁASNE CZYTANIE

Czasami może się wydawać, że nie wiem co Bóg chce przez dany fragment mi przekazać dlatego warto mieć zadać kilka uniwersalnych pytań:

 • Co dany tekst mówi o Bogu?
 • Co dany tekst mówi o człowieku?
 • Do czego dany tekst zachęca mnie bym zrobił lub przestał robić?
   

RÓŻNE FORMY SPOTKAŃ ZE SŁOWEM

Aplikacje w telefonie!

Aplikacja Biblia YouVersion  www.bible.com, dostępna zarówno na Androida jak i iPhone'a. Jest to prawdziwa skarbnica niezliczonej liczby tłumaczeń. Ale nie tylko. Możesz znaleźć przeróżne plany czytania Biblii: tematyczne, cykliczne, całoroczne, itd. Do tego mnóstwo inspirujących grafik i innych rzeczy, które pomogą Ci doświadczać Słowa.
 

JEŚLI WOLISZ SŁUCHAĆ

Biblia Audio Superprodukcja, świetnie przygotowane biblijne słuchowisko, które może słuchać na YouTubie lub kupić zestaw audiobooków https://bibliaaudio.pl/

Jeśli używasz jednej z platform typu Storytel czy Audioteka, możesz znaleźć czytane przez profesjonalnych lektorów różne tłumaczenia Biblii.
 

TRADYCYJNIE, ALE W SPOSÓB UROZMAICONY

Możesz znaleźć w każdej chrześcijańskiej księgarni zbiory rozważań na każdy dzień roku. Polecamy np. skorzystać z oferty takich księgarni jak szaron.pl czy bogulandia.pl
 

SPRAWDŹ ZASOBY schpolnoc!

Na stronie www.schpolnoc.pl, w zakładce multimedia znajdziesz archiwalne nauczania, wiele z nich znajdziesz również na Spotify Schpolnoc.

Na kanale YOUTUBE Schpolnoc znajduje się niezliczona ilość wykładów, rozważań, cykle nauczań. Nie tylko z niedzielnych spotkań, ale z wielu innych, które odbywają się w naszym kościele. To też świetny sposób by pozwolić Bogu przemawiać do nas przez swoje Słowo.

Zobacz

#5
Jestem częścią

SŁOWO

Miasto bowiem było wprawdzie duże i przestronne, lecz mało w nim było mieszkańców i domy nie były w pełni odbudowane. Następnie mój Bóg położył mi na serce, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. W trakcie związanych z tym czynności odkryłem zwój z rodowodami pierwszych powracających.
Nehemiasza‬ 7:4-5‬

A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała — czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała — czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało — jedno. I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom: Obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie; jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna — członkami.
1 Koryntian‬ 12:14-27‬

ROZWAŻANIE

Przychodzi moment, w którym OdNowa muru zostaje zakończona. Teraz celem są ludzie. Mur wyznacza granice – tylko dla kogo? Kto jest w środku? Kto jest częścią Ludu Bożego? 
Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: „czy jestem częścią Kościoła”?

Aby odpowiedzieć „Jestem Częścią” trzeba zacząć od zobaczenia całości. 

Zrozumieć bezcenną wartość wzajemnego zasilania członków oraz zdać sobie sprawę, że Bóg w Kościele przygotował szczególne miejsce – specjalnie dla Ciebie. 

 • Jestem częścią całości 
 • Jestem częścią małej grupy 
 • Mam swoje szczególne miejsce 

Podobnie jak kiedyś Nehemiaszowi Bóg kładzie nam na sercu, aby spisać wszystkich, którzy są częścią Społeczności Chrześcijańskiej Północ. To ważne abyśmy wiedzieli, kto chce z nami budować i współtworzyć kościół, kto chce czerpać z tego źródła, budować siebie i troszczyć się o innych – nie gdzieindziej, ale właśnie tutaj.

Jeśli chcesz dzisiaj potwierdzić – JESTEM CZĘŚCIĄ SCH PÓŁNOC wypełnij formularz  >>KLIK<<

Zobacz

#6
OdNowa Przymierza

SŁOWO

W związku z tym wszystkim zawieramy pisemną umowę. Pieczętują ją nasi książęta, Lewici i kapłani.
Nehemiasza 10:1

I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. Dam im też jedno serce i wskażę jedną drogę, by czuli bojaźń przede Mną po wszystkie dni swego życia dla dobra siebie samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się już od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede Mną włożę w ich serce, aby już ode Mnie nie odstępowali. I będę cieszył się nimi, i darzył ich tym, co dobre, i zasadzę ich w tej ziemi na stałe, czyniąc to z całego serca i z całej mojej duszy.
Jeremiasza 32:38-41

Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją
myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz
kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
całe Prawo i Prorocy.
Mateusza 22:37-40 

ROZWAŻANIE

Bóg jest tym, który powołał nas do życia. Zostaliśmy stworzeni do relacji. Relacji z Bogiem,
który jest pełen miłości i dobroci.
Niestety wolość może prowadzić też do rozrywania tej relacji i tak się działo. Przymierze
Boga i Ludzi stale było zrywane przez grzesznego człowieka. To sam Bóg w swojej łasce postanawia rozwiązać ten problem.
Jak sam zapowiedział w księdze Jeremiasza - zawrę z nimi wieczne przymierze, że się już od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede Mną włożę w ich serce, aby już ode Mnie nie odstępowali. To jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Nowe Przymierze – otworzyło nam drogę do relacji, która jest oparta na jednej – podstawowej rzeczy. Na miłości.